( Ilonggo / Hiligaynon ) Go to similar page in ENGLISH...

Maayong balita para sa inyo tanan!


Subong sang mabugnaw nga mga tubig sa kalag nga nauhaw,
amo ini ang maayo nga balita nga nagahalin sa malayo nga duta.
- Mga Hulubaton 25:25Bible quotations taken from the Hiligaynon Bible.
Copyright © 1982 by the Philippine Bible Society.
Used by permission.


Maghibalo kag magtoo
sang gugma sang Dios
para sa imo...

Sa sini amo ang gugma, indi nga ginhigugma ta ang Dios kondi nga
ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya Anak nga katumbasan
sang aton mga sala. -1 JUAN 4:10

Sa iya may pagtubus kita paagi sa iya dugo, nga amo ang
kapatawaran sang aton mga paglapas, sono sa kamanggaran sang iya
bugay nga ginabugana niya sa aton. -EFESO 1:7Kon magtoo ka,
niyan higugma-on mo ang Dios.

We love him, because he first loved us. -1 JOHN 4:19 (KJV)

Nagahigugma kita [sa iya]*, kay sia naghigugma sa aton sing una.
-1 JUAN 4:19

* Passage quoted as from greek Textus Receptus.


Busa magmanug-ilog kamo sang Dios, subong nga mga anak nga
hinigugma. Kag maggawi sa gugma, subong nga si Cristo man
naghigugma sa aton kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungud sa
aton, nga dolot kag halad nga maamyon sa Dios. -EFESO 5:1-2


Kon magtoo ka,
niyan higugma-on mo
ang iban nga tawo.

Mga hinigugma, kon ang Dios naghigugma gid sa aton, kita man
dapat maghigugmaanay. -1 JUAN 4:11

Sa sini nakilala ta ang gugma, kay ginhatag niya ang iya kabuhi
tungud sa aton; kag dapat naton ihatag ang aton mga kabuhi tungud
sa mga kauturan. -1 JUAN 3:16

Ang tagsatagsa nga nagatoo nga si Jesus amo ang Cristo
nangin-anak sang Dios, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma
sa ginikanan nagahigugma sa anak. -1 JUAN 5:1

kag magmainayohon kamo ang isa sa isa,
malolo, nga nagapinatawaray, subong nga ang Dios man
kay Cristo nagpatawad sa inyo. -EFESO 4:32


Kon magtoo ka,
niyan indi ka basolon sang imo konsyensya.

kon ang aton tagiposoon naga-tagudili sa aton; kay ang Dios daku pa
sa aton mga tagiposoon, kag nakakilala sia sang tanan nga butang.
Mga hinigugma, kon ang aton mga tagiposoon wala naga-tagudili sa aton,
may pagsalig kita sa atubangan sang Dios; -1 JUAN 3:20-21


Kay mga binuhatan niya kita, nga gintuga kay Cristo Jesus nga sa
mga buhat nga maayo, nga gin-aman nga daan sang Dios, agud nga
maggawi kita sa ila. -EFESO 2:10


Magtoo sa Anak sang Dios
nga si Ginoong Jesucristo
kag maluwas ka.

Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag
niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga
magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.
-JUAN 3:16

Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi
inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios-
indi bangud sa mga buhat, basi ang bisan sin-ong tawo magpabugal.
-EFESO 2:8-9


Magpangamuyo sa Dios
kag magpangayo kay Jesus
nga magluwas sa imo!

Apang sa tanan nga nagbaton sa iya, nga nagtoo sa iya ngalan,
ginhatagan sila niya sing gahum sa pagkamangin-anak sang Dios;
- JUAN 1:12


Ginoong Jesus, luwasa ako. Nagahinulsul ako kag nagatoo sa imo
ngalan. Ginatu-ad ko sa Imo nga ako makasasala. Patawara ako
sang tanan nga mga sala ko. Nagatoo ako nga Ikaw napatay tungud
sa akon kag nga ang Dios nagbanhaw sa Imo. Ginabaton ko Ikaw,
Ginoong Jesus, sa akon tagiposoon kag sa akon kabuhi. Ginabaton
ko ang bunayag nga dolot sang kabuhi nga walay katapusan.
Ginoong Jesus, Ikaw ang akon Hari, kag akon Manluluwas,
kag akon Ginoo. Dayawa ang Dios. Kabay pa.

Ilonggo Web Ring
This site is owned by dokimos.
Want to join the Ring?
[ List Sites ] [ Next ] [ Next 5 Sites ] [ Skip Next ]
[ Previous ] [ Previous 5 Sites ] [ Skip Previous ] [ Random Site ]


Sign our Guestbook Guestbook by GuestWorld View our Guestbook

O
HOME
«
MAIN
3
MENU
E
BACK
2
page
F
NEXT
z
LINKS

RINGS
.
eMAIL